Uplearn Group sdn.Bhd

ZHONGSHAN

8-9/F, Building No.4, Star Bay Center, Zhongshan
2nd Road, Shiqi District, Guangdong Province,
Zhongshan 528400
Telephone: (07 06) 88870320
E-mail: zs@bebox.im


  • TEL:+6012 3735500
  • EMAIL:contact@bebox.im
  • ADDRESS:Wisma Selangor Dredging, Kuala Lumpur, Malaysia